31. mart 2017

Obavijest o sazivanju Skupštine

Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj dioničko društvo, Kakanj, objavljuje

 

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju Skupštine  dioničara Tvornice cementa Kakanj,
dioničko društvo Kakanj

 

I Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine Federacije BiH", broj 81/15) i člana  80 u vezi sa članovima 58., 60. i 66. Statuta Tvornice  cementa Kakanj d.d Kakanj, Nadzorni odbor, donio  je Odluku o sazivanju Skupštine dioničara.

 

II Skupština  dioničara Tvornice  cementa Kakanj d.d Kakanj  saziva se za 25.04.2017.godine.
Skupština će se održati u Tvornici cementa Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146.
Skupština počinje sa radom u 12:00 sati.

III Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:

            1. Izbor Predsjednika  i radnih tijela Skupštine:

a) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2016. godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Odluka o raspodjeli dobiti
4. Odluka o razrješenju Vanjskog revizora
5. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora

 

IV Skupštinom, do izbora Predsjednika Skupštine - koji će se izabrati većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
            Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: Olovčić Samir - predsjednik, Kulović Izmira - član i Đokić Ajla - član.

 

V  Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. 

 Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti  izmjenu ili dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka  Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara – fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara – pravnog lica, a koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku utvrđenom Statutom, najkasnije tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se podnosi u pismenom obliku. Pismena prijava se ponosi lično, predajom na ruke Kovačević Seadu, Sekretaru Društva ili putem preporučene pošte ili faksom na broj (032) 557 600, ili elektronskom poštom na adresu: sead.kovacevic@heidelbergcement.com. Uz prijavu punomoćnik dioničara je dužan priložiti i kopiju pismenog ovlaštenje za zastupanje. Podnosiocu uredne prijave, Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini na dan održavanja Skupštine.

Na dan održavanja Skupštine dioničar ili punomoćnik dioničara je dužan potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, uz predočenje isprave za identifikaciju i originala ovlaštenja za zastupanje (ako dioničara zastupa punomoćnik), predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. 

Skupština Društva o predloženom dnevnom redu odlučuje većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, osim o izboru izbora članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama člana 250. Zakona o privrednim društvima.

 

Uvid u materijale za Skupštinu, dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Dioničkog društva. Uvid u  materijale može se izvršiti neposredno u sjedištu Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj, ul. Selim ef. Merdanovića br. 146. Dioničaru će se na njegov zahtjev i o njegovom trošku izdati kopija dokumenata u koje ima pravo uvida.

 Dodatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na telefon (032) 557 -  538, radnim danima u vremenu od 12,00 – 15,00 sati, a kontakt osoba je Kovačević Sead, Sekretar Društva.

 

NADZORNI ODBOR

gdin Sead Kovačević

Pravnik za sudske sporove i normativu / Sekretar društva
Tel: 
+387 (0)32 557 538
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina