5. maj 2017

Obavijest dioničarima o isplati dividende

Obavještavaju  se dioničari Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj da je Skupština Društva, održana 25. aprila  2017. godine, donijela Odluku o isplati dividendi. 

Dividenda u iznosu od 1,86 KM po dionici bit će isplaćena dioničarima koji su na listi dioničara Registra vrijednosnih papira FBiH registrovani kao vlasnici dionica Tvornice cementa Kakanj na dan donošenja odluke o isplati dividendi od strane Skupštine Društva.

Isplata dividendi će se izvršiti u skladu sa zakonskim propisima na račune kod poslovnih banaka, najkasnije do 25. septembra  2017. godine. 

Pozivaju se dioničari Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj koji su bili registrovani kod Registra vrijednosnih papira na dan 25.04.2017. godine, da u skladu sa Odlukom Skupštine Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj od 25.aprila  2017. u roku od 30 dana dostave sljedeću dokumentaciju radi isplate dividende: 

  1. Ličnu identifikaciju i adresu dioničara dokumentovanu:  
  • za fizička lica rezidente - ovjerenom fotokopijom lične karte i ovjerenom  fotokopijom CIPS prijave boravišta
  • za fizička lica nerezidente - ovjerenom fotokopijom pasoša      
  • za pravna lica - ovjerenom fotokopijom Rješenja/Izvoda iz sudskog registra 
  • kontakt telefon. 

Banke skrbnici su dužne dostaviti podatke za svoje klijente.

  1. Naziv banke i broj računa koji glasi na ime dioničara  dokumentovani:
  • za fizička lica rezidente - originalnom potvrdom banke o otvaranju računa sa JMB dioničara ili ovjerenom kopijom bankovne kartice 
  • za pravna lica rezidente - dopis sa nazivom banke u zemlji i brojem transakcijskog računa ovjeren od strane ovlaštenog lica 
  •  za  fizička i pravna lica nerezidente - potvrdom banke sa nazivom banke, brojem računa i instrukcijom za prijem novca (IBAN CODE i SWIFT)
  • kontakt telefon.

Dostavljeni podaci o identitetu dioničara i broju njegovih dionica moraju odgovarati podacima iz Registra vrijednosnih papira za tog dioničara na dan 25.04.2017. godine.

Dokumentaciju dostaviti putem pošte na adresu:    

Tvornica cementa Kakanj
Ul. Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj

ili lično na protokol Tvornice cementa Kakanj.

Dioničari koji su potrebnu dokumentaciju dostavili u ranijim godinama, nemaju obavezu za dostavu dokumentacije.

Dioničari će biti obaviješteni o isplati dividende putem javnih glasila i oficijelne web stranice Društva na adresi www.kakanjcement.ba.

gđa Amra Salkić

Koordinator za finasije, trezor i poreze
Tel: 
+387 32 557 537
Faks: 
+387 32 557 601
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina