Odgovornost

Naš dugoročni uspjeh zavisi od primjene održivog poslovanja kao i od dobrih odnosa sa našim susjedima, poslovnim partnerima i zaposlenima. Stalno radimo na smanjenju uticaja naših aktivnosti na okoliš. Pored toga, konstantno nastojimo donositi poslovne odluke koje ne služe samo našim interesima nego i interesima društva također.